• 7/24 Müşteri Desteği

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Değerli Ziyaretçilerimiz

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ENES PROMOSYON REKLAM SAAT OPTİK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin toplanması ve saklaması hususunda hassasiyet göstermekteyiz.

Ziyaretiniz sırasında şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz verdiğiniz bilgiler doğrultusunda fiziki ortamda ya da şirketimizin güvenlik kamerası kayıtları ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz toplanma amacı dışında kullanılmamakta ve toplanma amacı ortadan kalktıktan sonra kanunun öngördüğü yollarla imha edilmektedir. Verileriniz kanuni amacına uygun olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un m.5/2(f) hükmü uyarınca veri sorumlusunun meşru menfaatine dayanılarak işlenmektedir. Yine kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmamaktadır. Sadece kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kanun’un izin verdiği ölçüde yetkili kurum ve kuruşlarla talep doğrultusunda paylaşım yapılmaktadır.

Şirketimizin sizlere ait kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri toplama amaçları;

Şirket güvenliğinin sağlanabilmesi,

Şirketin faaliyet alanı sebebiyle güvenlik açıklarının önüne geçilebilmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının tutulabilmesi,

Siz ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

Hizmetlerimizin eksiksiz ifa edilebilmesi,

Şirket verimliliğinin yükseltilebilmesi, şeklinde ifade edilebilecektir.

Siz değerli ziyaretçilerimiz ENES PROMOSYON REKLAM SAAT OPTİK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. başvurarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesindeki veri sahibinin hakları uyarınca;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan ENES PROMOSYON REKLAM SAAT OPTİK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen şekillerde ya da yazılı olarak iletmeniz mümkündür. Başvurularınız şahsınıza ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamayacağını önemle belirtmek isteriz. ENES PROMOSYON REKLAM SAAT OPTİK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. olarak bilgi talepleriniz 30(otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

ENES PROMOSYON REKLAM SAAT OPTİK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.